Tijd voor Mensenrechten is een online platform dat bijdragen publiceert over mensenrechtenvraagstukken uit de Belgische actualiteit en daarbij beoogt de visies van verschillende actoren uit het mensenrechtenlandschap samen te brengen. Bijdragen kunnen de vorm aannemen van analyses, rechtspraakartikelen of interviews.

Tijd voor Mensenrechten heeft de ambitie een toegankelijk platform te zijn, gericht op een breed lezerspubliek. De ruime toegankelijkheid van het platform houdt in dat:

 • Bijdragen in begrijpelijke en toegankelijke taal worden geschreven, waarbij jargon in de mate van het mogelijke wordt vermeden.
 • Er ruimte is voor bijdragen vanuit verschillende disciplines. De blog wordt gedragen door academici, maar biedt ook ruimte aan mensen uit de mensenrechtenpraktijk die problemen in mensenrechtenbescherming onder de aandacht willen brengen.

Voor bijdragen gelden zowel een aantal algemene richtlijnen als een aantal specifieke richtlijnen per type bijdrage (rechtspraakartikel, analyse of interview). Iedere ingezonden bijdrage wordt gereviewd alvorens deze wordt aanvaard voor publicatie. De redactie kan aan auteurs vragen om inzendingen die niet voldoen aan de vereisten over toegankelijkheid of aan de richtlijnen hieronder, te wijzigen. De redactie kan tevens beslissen om inzendingen niet te plaatsen.

Algemeen

 • Bijdragen behandelen kwesties die met mensenrechten in de ruime zin te maken hebben en een aantoonbare relevantie hebben voor de Belgische context.
 • Bijdragen zijn in het Nederlands, Frans of Engels. Voor bijdragen in een andere taal, wordt steeds een vertaling voorzien.
 • Een bijdrage telt in principe 1.000 à 1.500 woorden, maar uitzonderingen kunnen worden toegestaan.
 • De auteur voorziet voor elke bijdrage een inleiding van maximaal 50 woorden.
 • Bronverwijzing gebeurt idealiter via hyperlinks, of waar nodig tussen haakjes in de tekst. Voetnoten worden zo veel mogelijk vermeden.
 • Aan iedere bijdrage wordt door de auteur(s) een 3-tal kernwoorden toegevoegd.
 • De auteur voorziet een korte biografie van maximaal 30 woorden.
 • De auteur voorziet een zelfgemaakte of open source-foto die samenhangt met het onderwerp van de bijdrage. Open source foto’s zijn vindbaar op bijvoorbeeld pexels of unsplash.

Rechtspraakartikelen

 • Het online platform verwelkomt bijdragen over rechtspraak aangaande fundamentele rechten, en dat van alle soorten rechtscolleges, zowel op nationaal of internationaal.
 • De auteur is vrij om de bijdrage op te bouwen zoals deze wilt, maar de bijdrage bevat bij voorkeur de feiten van de zaak of de bredere context, de uitspraak zelf en een mensenrechtelijke analyse.
 • De analyse is substantieel en bedraagt bij voorkeur niet minder dan een derde van de tekst. De nadruk voor de analyse ligt op het belang van het arrest voor de Belgische rechtsorde.

Analyses over vraagstukken uit de actualiteit

 • Het online platform verwelkomt bijdragen over vraagstukken uit de actualiteit die een link hebben met mensenrechten.
 • De auteur is vrij om de bijdrage op te bouwen naar eigen inzicht, maar iedere bijdrage dient naast een contextualisering van het vraagstuk uit de actualiteit ook een inhoudelijke analyse van het onderwerp te bevatten.
 • De analyse is substantieel en bedraagt bij voorkeur niet minder dan een derde van de tekst..

Interviews

 • Het online platform verwelkomt voorstellen voor interviews over vraagstukken die een link hebben met mensenrechten. De interviews worden steeds afgenomen door redactieleden van Tijd voor Mensenrechten.