Arbitrage: een zege(n) voor fair play in sportgeschillen?

Sportgeschillen worden doorgaans buiten de rechtbank beslecht wegens hun specificiteit en spoedeisend karakter. In de zaak “Propere handen” bleek onder meer de afhandelingssnelheid van de zaak een probleem voor de verdedigingsmogelijkheden van de betrokken clubbestuurders. Ook sporters moeten hun geschillen vaak voorleggen aan arbitrageorganen, wanneer er bijvoorbeeld een onenigheid rijst Lees meer…

Het veelbesproken terreurproces: Fundamentele rechten van naderbij bekeken

Deze bijdrage geeft een overzicht van twee hete hangijzers in verband met het lopende terreurproces over de aanslagen op 22 maart 2016, namelijk de kwestie van de glazen boxen en de geduchte naaktfouilles. De fundamentele rechten van de beschuldigden tijdens het assisenproces worden besproken, in het licht van nationale en supranationale rechtspraak met betrekking tot het recht op een eerlijk proces, het verbod van foltering, onmenselijke of vernederende behandeling en het recht op eerbiediging van het privéleven.

Het terreurproces: een nieuwe stimulans voor een herijking van de assisenprocedure?

Het debat over het al dan niet behoud van de volksjury laaide hoog op naar aanleiding van het terreurproces. Voor het zogenaamde ‘proces van de eeuw’ werd een oproep gedaan om een uitzondering te voorzien op de assisenprocedure. Deze bijdrage gaat in op de voor- en nadelen van de assisenprocedure, wikt en weegt in het bijzonder de zin of onzin van een dergelijk uitzonderingsregime, en zoomt in op andere alternatieven

Informatie over rechtsmiddelen en het recht op toegang tot de rechter

In een mijlpaalarrest van 10 februari 2022 hanteert het Grondwettelijk Hof een ruime interpretatie van het recht op toegang tot de rechter en verklaart artikel 43 Gerechtelijk Wetboek (Ger.W.) ongrondwettig omdat de verplichting ontbreekt om in de betekening van een rechterlijke beslissing het bestaan van de beschikbare rechtsmiddelen te vermelden, Lees meer…